takeshi goto
architect & associates


merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武

merci aprtment

撮影 後藤武