takeshi goto
architect & associates


中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

撮影 後藤武

中村の住宅

中村の住宅

中村の住宅